Temat

Vi startade handboken utifrån förutsättningen att författaren har något viktigt att berätta, en händelse eller en karaktär eller något annat. Det viktiga kan ofta lyftas fram och formuleras som ett eller flera teman i romanen, eventuellt på olika abstraktionsnivåer.

Låt oss säga att författaren vill berätta om sin morbror som har levt ett liv värt att berätta om. Läsaren känner inte morbrodern och undrar vad som är speciellt med honom? Författaren bör då kunna formulera en lista som kan innehålla karaktärsdrag som till exempel gemytlig, skämtsam, drabbad, sjuk och tapper. Berättelsens tema framträder som ett människoöde, om någon som hela tiden kämpar för sitt liv men ändå orjar ge mycket till sin omgivning. Är det rättvist? Finns det verkligen en Gud om det kan gå så illa för någon som ger så mycket?

Every story is made up of themes: words that convey abstract meaning like justice, loyalty, loss, betrayal, abandonment, love, friendship, acceptance, and forgiveness. (Alderson, s. 10)

Ett tema svarar på frågan “Varför?”. Det kan vara författarens kompass under skrivandet och säger ofta något som författaren vill att läsaren ska ta med sig när boken slås igen. Temat är en helhetsbedömning av en längre text som kan vara intertextuellt konstruerad, alltså typisk för en genre, eller ett tema som författaren arbetat med tidigare eller är väl förtrogen med av andra anledningar. För den som lidit i koncentrationsläger ligger vissa teman närmare till hands. Det kan finnas flera teman i en text. Teman håller ihop berättelsen  men vilka de är kan vara något författaren själv inte inser förrän berättelsen bildar en helhet och kan ses utifrån även av författaren eller någon annan.

Often theme isn’t clear until you’ve finished a first draft. (Alderson, s. 200).

Helheten i temat är i sig en spegel av författarens hantering av berättarkomponenterna i romanen (Alderson, s. 205). Varje sidokaraktär speglar huvudpersonen genom att han eller hon ser egenskaper och beteenden hos sidokaraktärerna, men inte hos sig själv. Varje delintrig bidrar till den övergripande intrigen. Varje ordval bidrar till att nyansera romanens känsla och dess tema. Här finns en koppling till begreppet ”kill your darlings”, för ett vackert språk, ett välbeskrivet unikt uppseendeväckande karaktärsdrag eller ett aktionspäckat stycke text platsar inte om det inte bidrar till att underbygga meningen med helheten, och därmed till temat.

Det finns ett antal termer som kompletterar temat.

Idén – en idé det som sätter igång processen att skriva en berättelse. Da Vinci-koden bygger på att det finns en sanning om Jesus som inte får komma ut. Den ursprungliga iden till Da Vinci-koden kanske var att författaren intresserade sig för religiösa symboler; ”Det borde man skriva något om”.

Koncept – svaret på fråga ”Vad händer om?”. Tänk om någon kommit hemligheten om Jesus på spåren? Konceptet är inte en berättelse i sig, men den har öppnat upp för berättelsen. En intresseväckande utgångspunkt drar in läsaren i berättelsen, men den är i sig inte en berättelse, bara en utgångspunkt. Konceptet är en ide formulerad så att den går att utveckla till en berättelse.

Utgångspunkten – förutsättningen (upplägget, startvillkoret) för berättelsen En karaktär adderas. I Da Vinci-koden är huvudpersonen Robert Langdon lämpligt nog professor och expert på religiös symbolik. Han paras samman med en ung attraktiv kvinna framför ett lik och så är jakten igång. Hjälten och hjältinnan är identifierade och utmaningen. Utgångspunkten kan kallas för premiss (premise) men vanligare är att premissen står för en kortfattad sammanfattning av hela berättelsen, se mer nedan.

Motiv – en konkret representation av ett tema. Temat kan vara kärlek med de matchande motiven ros och bröllopsring som dyker upp på lämpliga ställen i berättelsen. Motivet kan också vara en typisk situation, som att pojke träffar ficka.

Tema – går på djupet utgående från ide, koncept och utgångspunkt. Vad är det berättelsen utforskar i människans tillvaro, vad betyder berättelsen? En berättelse kan ha flera teman. I Da Vinci-koden av Dan Brown är ett tema hur långt människor kan gå för att skydda sin tro.

Without strong thematic intentions – key word there – what you have is a sitcom. Literary junk food. (Brooks, s. 124)

Det ska finnas ett tydligt svar på frågan ”Vad handlar berättelsen om?”. Det svaret, som kommer automatiskt, bör peka på ett starkt tema, inte ”Det handlar om mig” eller ”Det handlar om ett bankrån”.

När författaren lyckas formulera sitt budskap i en enda mening (tematisk kärna), inom filmens värld kallad premiss enligt PC Jersild (2019, s. 128), kan den tjäna som riktmärke och referens för vad som ska finnas med i berättelsen. Temat blir en djup universell sanning som illustreras i berättelsen så vardagligt, så nära läsaren att denne kan identifiera sig med det som händer. Temat visar sig oftast i ämnesval och innehåll, men även stil och språk kan visa på ett tema. Det illustreras i ordval, bilder, metaforer, symboler, miljöer, handlingar, stämningar, objekt, händelser …. Temat bör inte skrivas ut.

En ofta citerad regel säger att detta budskap måste gestaltas och inte predikas. Läsaren ska inte få skrivet på näsan vad hen själv kan räkna ut. Risken finns då förstås att budskapet då går läsaren förbi. I valet mellan att vara övertydlig och kryptisk bör man – som jag redan skrivit – välja att vara ”undertydlig”. (Jersild, 2019, s. 128)

Att skriva på näsan är illa nog, men om hela poängen redan är avslöjad, vad är då poängen med att se filmen, läsa romanen? Mot det kan invändas att det finns många fler anledningar till att uppskatta ett konstverk, som en film eller en roman, än att fastlägga premissen.

Enligt Brooks (122) vet ett talangfullt författarproffs att teman kan vara av två typer. Antingen en följd av en romanfigurs karaktär (t.ex. född modig) eller så framgår temat av de upplevelser som romanfiguren får. Ett exempel är Greven av Montecristo som i stort går ut på att huvudpersonen hämnas.

”Närstående begrepp som komplicerar användandet av termen tema är myt och motiv. Vissa forskare använder tema och motiv som synonymer medan andra har skilt på dem genom att säga att motiv är mindr betydande för texten i dess helhet (Holmberg, 1999, s. 30)

Ett bra sätt att lära känna sina ideer och teman är att formulera dem så kort och precist som möjligt, men ändå så att de täcker det som händer:

 • Skriv ner berättelsens teman och vikta dem.
 • Skriv ner en mening som sammanfattar berättelsens viktigaste idé.

Typiska teman är kärlek, revansch, frihet, liv och död …. Är de också ideer? Knappast ideer som karktärerna tänker på. De har mer konkreta mål.

En lista av teman att välja från är (utvidgad från Alderson, s. 202-203):

 • Skapelse Ex? …
 • Lycka Ex? … Kan en roman handla om lycka utan att beröra olycka?
 • Frihet Ex? …
 • Revansch Ex? …
 • Överlevnad Ex? …
 • Rättvisa
 • Ärlighet
 • Ära
 • Mod
 • Erkännande och acceptans
 • Alienation
 • Plikt
 • Ansvar
 • Värdighet
 • Självrespekt
 • Passion
 • Lojalitet

Listan av tema relaterar till en lista av ideer, inkluderande följande:

 • Ondska straffar sig
 • Förlust av oskuld
 • Kvinnors frigörelse, Kvinnofrid, Kvinnomakt …
 • Livet är ett skämt, eller i alla fall småroligt
 • Styrkan hos vänskap
 • Kärleken övervinner allt
 • Ont mot gott
 • Vinna trota dåliga odds
 • Männisan mot naturen, mot monstren, mot tekniken, mot sig själv
 • Triumph over adversity

Analys av tema

Kunskaper om analys innebär kunskaper om syntes och vice versa. Läsande ger kunskaper om skrivande och som författare läser du på ett nytt sätt. Här är ett förslag till temabaserad analys, till exempel i en bokcrkel.

Först några inledande frågor:

 • Idén? Finns det en idé som satt igång processen att skriva berättelsen?
 • Konceptet? Svaret på frågan ”Vad händer om?”.
 • Utgångspunkten? Karaktärer och konflikt?
 • Motivet? Formuleras en konkret representation av temat?

 Sedan frågor om temat:

 • Vad kännetecknar författaren som kan tänkas återfinnas i temat?
 • Hur har författaren själv formulerat frågan om varför romanen skrivits?
 • Hur formulerar läsaren samma fråga efter att ha läst boken?
 • Genrekopplade teman? Intertextuella ledtrådar till teman?
 • Ger ämnesval, innehåll, språk och stil ledtrådar till teman?
 • Drivs temat av karaktärers egenskaper eller av de omständigheter som karaktärerna hamnar i?

Vilket av följande två teman matchar bäst romanen?

 1. Teman som beskriver hur någonting är. Analyserande. Till exempel kärlek, döden, syskonskap, kamratskap, krigets elände. (karaktärer, relationer, händelser, miljöer,
 2. Teman med syfte att åstadkomma en förändring. Transformerande. Romaner från utopiska samhällen. Som beskriver hur något skulle kunna bli och därmed lyfter fram eller försöker stoppa ett beteende. Moraliskt motiverade romaner.

Med hänsyn tagen till det som kommit fram i svaren ovan:

 • Vad betyder romanen för mig som läsare?

Och som avslutning:

 • Skriv ner berättelsens teman och vikta dem.
 • Skriv ner en mening som sammanfattar berättelsens viktigaste idé.

Se även kapitlen om fiktiva världar, utopier och dystopier, kapitel om den transformerande läsupplevelsen.