J-N

Joharifältet – en tabell där en karaktärs kunskaper om sig själv matchas mot vad andra vet (Karaktär)

Karaktär – person eller mer generellt, ett objekt med egenskaper. Karaktären spelar en roll i berättelsen och en sann karaktär förkroppsligar dramat. Har mål, syfte, uppdrag, föresats, mening, och en roll att spela i dramat. Det går att formulera karaktärens roll och syfte i en mening. (Berättelsen)

Karaktär– person eller objekt med egenskaper. Karaktären spelar en roll i berättelsen och en sann karaktär förkroppsligar dramat. Har mål, syfte, uppdrag, föresats, mening, och en roll att spela i dramat. Det går att formulera karaktärens roll och syfte i en mening. (Dramatik)

Klimax (peripeti) – där dramats upptrappning når sin kulmen. (Dramatik)

Klumpiga meningar – stoppar upp läsningen till exempel genom ett ordval som inte passar in, överdriven eller ofullständig kommatering. (Språk)

Koncept – svaret på fråga ”Vad händer om?”. (Temat)

Konflikt – spänning, disharmoni, osämja, gräl, strid, slitningar, motstånd, uppförsbacke, eller brant nerförsbacke. Konflikten gestaltas genom att karaktärer upplever den. Karaktärer erfar berättelsens tema och blåser liv i berättelsen. (Karaktär)

Konflikt– vilken konflikt är inbyggd i berättelsens löfte och manifesteras i berättelsens rörelse? Hur introduceras den och hur upprätthålls den via idéer, karaktärer, händelser, handlingar, dialoger och miljöer? (Dramatik)

Kontexten – miljön, omgivningen (Berättelsen)

Kontrast – bygger på opposition, motstående element, i dimensioner som färg, ton, eller effekt. I en berättelse skapar kontrast spänning och bygger upp ett tryck som kan ta formen av en utmaning, en överraskning eller känslan av att inte veta säkert. (Estetik)

Kronotop – kombinationen tid-plats, till exempel vägen. (Berättelsen)

Kärnmening – följs av förklarande/förstärkande beskrivningar. (Språk)

Litotes – underdrift. (Stil)

Materialet – det stoff som valts ut och strukturerats i den aktuella texten (Berättelsen)

Metafor – överföring. I en stelnad metafor som lägga på is ser vi inte längre det bildmässiga. För att vara intressant för stilen måste metaforen ge läsaren en bild. (Stil)

Metonomy – användning ett annat ord eller uttryck i stället för den egentliga beteckningen. Inte en bildlig överföring. Det kan vara en del som står för helheten eller att helheten står för en del (Synekdoke). (Stil)

Motiv – en karakteristisk situation, eller bestämd handlingssekvens, frikopplad från ett konkret stoff med tillhörande namn och speciella omständigheter i tid och rum. (Berättelsen)

Motiv – en konkret representation av ett tema. Temat kan vara kärlek med de matchande motiven ros och bröllopsring som dyker upp på lämpliga ställen i berättelsen. (Temat)

Målgrupp – de läsare som författaren och förlaget i första hand tänker sig som läsare (Romanens värld)

Narratee – den som det berättas för i berättelsen (Romanens värld)

Narrator – uttalad berättare, den som berättar i berättelsen (Romanens värld)

Nu-plan (yta) – det som skrivs ut, toppen av isberget (bakplanet). (Berättelsen)