Dramatikens begrepp

I detta avsnitt ges korta beskrivningar av centrala dramatiska begrepp. Vi utgår från Johnson (2015) och kompletterar med begreppens inbördes relationer. Begreppen visas i en sammanhållen modell illustreras i figuren efter listan.

 • Berättelse – resa, löfte, kärleken besegrar allt som står i dess väg
 • Fabel(storyline) – vad? Händelser som tar läsaren från löftet till upplösningen. Normer trotsas. Föräldrar trotsas. Till sist trotsas döden. En storyline kan beskrivas utan att karaktärerna nämns.
 • Intrig (plot) – hur? Händelser som dramatiserar en storyline. Karaktärer med mål och mening med det de gör. Konflikter mellan karaktärer som introduceras via intrigen (plot). Karaktärer som inte bidrar till dramat kan tas bort.
 • Förväntan – karaktärerna startar en resa där läsaren lovas dramatiska ögonblick. Hur upprätthålls berättelsens löfte (story, story line)? Frågan kan formuleras i en mening. Vilka hinder sätts upp i intrigen (plot, plot line)? Hur transformeras karaktärerna under resans gång?
 • Karaktär – person eller objekt med egenskaper. Karaktären spelar en roll i berättelsen och en sann karaktär förkroppsligar dramat. Har mål, syfte, uppdrag, föresats, mening, och en roll att spela i dramat. Det går att formulera karaktärens roll och syfte i en mening.
 • Risktagning – vad står på spel för huvudpersonen och för antagonisten, och indirekt för författaren och läsaren? Varför är huvudpersonen och antagonisten villiga att riskera detta för att uppfylla berättelsens löfte?
 • Konflikt – vilken konflikt är inbyggd i berättelsens löfte och manifesteras i berättelsens rörelse? Hur introduceras den och hur upprätthålls den via idéer, karaktärer, händelser, handlingar, dialoger och miljöer?
 • Dialog – karaktärers meningsutbyten som aktivt fördjupar, preciserar, breddar dramat (löftet, resan), som lägger till och inte bara är en presentation av passiv information. Kort, fokuserad i dramatiska ögonblick. Det går att formulera syftet med dialogen i dramat i en mening.
 • Handling om något – ett strukturelement där författaren organiserar de olika händelser som sker under berättelsen. Handlingen är samtidigt en berättelsekomponent som kan refereras till på metanivå. Handlingen fördjupar aktivt, preciserar och breddar dramat (löftet, resan).
 • Händelse – som aktivt fördjupar, preciserar, breddar dramat (löftet, resan), som lägger till och inte bara är en presentation av passiv information. Det går att formulera syftet med händelsen i en mening.
 • Beskrivning – ger mer information om miljön (scen, setting) som aktivt fördjupar, preciserar, breddar dramat (löftet, resan) och inte bara är en presentation av passiv information. Det går att formulera syftet med miljöbeskrivningen för dramat i en mening.
 • Idé – idéer som är centrala för berättelsen. Hur introduceras de och hur upprätthålls de via karaktärer, händelser, handlingar, dialoger, miljöer och andra idéer?
 • Tema – varför? Varför något dramatiskt händer.
 • Roll – det berättelsekomponenter (stoff) som introduceras i en berättelse spelar roll. Varför skrivs de annars in? Rollen kan vara dramatisk.
 • Dramatiskt ögonblick – när något dramatiskt händer.
 • Dramatisk plats – var något dramatiskt händer.

I figuren är det rektanglar inramade med rött som är dramatiskt signifikanta.

image001.gif