Analys av karaktärerna och deras utveckling

Kunskaper om analys är att veta saker om syntes och vice versa. Här gäller att kunskaper från analys av läsning lär dig om skrivande. I din roll som författare läser du på ett nytt sätt och med en systematisk analys kan du få syn på ditt eget och andras skrivande. Analysen ger dig också verktyg för att skapa karaktärer som lyfter din roman. Vad är det som gör karaktärerna Hamlet och Harry Potter speciella? Är det på grund av huvudkaraktärernas karisma som ”Ringaren av Notre Dame” av Victor Hugo är så känd och och Jane Austens ”Stolthet och fördom” läses av så många? Hur kommer vi åt karaktärerna i romanerna vi läser?

En första övergripande fråga är om romanen är karaktärs- eller händelsedriven? I en händelsedriven roman tenderar karaktärerna till att vara platta förutsägbara stereotyper.

Antal och typ av karaktärer

Är texten stort upplagd med många karaktärer? Är det en skildring av ett samhälle eller en enskild individ (Malmsten, s. 150)? Finns det karaktärer som inte är människor (andar, saker, skeenden)? Vilka karaktärer sticker ut?

Lista alla karaktärer och beskriv kort de mest framträdande. De karaktärer som är mest framträdande får sedan var sitt avsnitt där det är relevant under de följande rubrikerna.

Berättare

Är någon eller några av karaktärerna också berättare? Är berättelsen flerstämmig (polyfon) eller finns det en enda, kanske allvetande, berättare som håller i perspektiven?

Karaktärer fyller en funktion i berättelsen

Fyller alla karaktärer en funktion? Kan någon tas bort? Saknas någon?

Karaktärernas historier (bakplanet)

Stöttas karaktärerna av bakplan? Får vi veta tillräckligt om personerna för att de ska kännas realistiskt grundade i berättelsens historia?

Yttre och inre attribut

Lista svaren på de viktigaste och mest relevanta yttre och inre attributen för de viktigaste karaktärerna, till exempel: namn, smeknamn, ålder, utseende, kön, ursprung, klass, familj, relationer, vänner, sysselsättning, förälskelser, sexualitet, särskiljande drag, tics, utstrålning, första intryck, humor, favoritskämt, tempo, energi, envishet, fokus, självbild, självkänsla, självförtroende, envishet, långsinthet, attityd till livet, världsbild, drömmar, rädslor, fobier, minnen, viktiga platser, bostad, religion, moralisk kompass.

För en mer ambitiös analys när det gäller en egen roman kan personlighetsanalysen som Elizabeth George föreslog göras. Sammanfatta de viktigaste karaktärernas personlighetstyper? Vad spelar de för roller i romanen? Hur skulle du sammanfatta baklandet för dem? Fyll i Joharifält och gör fotomontage för dem.

Unika karaktärer

Vad är det som skiljer karaktärerna åt? Vad gör dem unika?

Komplexa karaktärer

Vilka, om några, av karaktärerna kan sägas vara komplexa, mänskligt levande, till och från irrationella och oförutsägbara? Matchas positiva sidor mot fel och brister? Vad kännetecknar respektive karaktärs unika röst?

Djupa karaktärer

För att utreda karaktärsdjupet hos de viktigaste karaktärerna kan följande skissas; trauman de upplevt, hemligheter eller tidigare erfarenheter som stör? Yttre skräckupplevelser som personen är rädd för? Inre demoner? Personlighetsdrag, till exempel obeslutsamhet, som påverkar hur personen beter sig och uppfattas? Intelligens? Värderingar och moralisk kompass? Stressbeteende? Självrannsakande, resonerande personlighet? Roller som döljer djup, eller som simulerar det? Motstridiga inre krafter?

Karaktärer som utvecklas

Utvecklas karaktärer under berättelsen? Hur förändras karaktärens relationer när karaktären utvecklas?

Gestaltning

Hur gestaltas karaktärerna? Sker en beskrivning via erfarenheter, karaktär, fysionomi, eller agerande? Används handlingar för att gestalta karaktärer? Gäller visa, inte berätta (show, not tell)? Lämnas tillräckligt mycket till läsaren att utforska och bli delaktig i?

Mål, drivkrafter och konflikter

Har personerna mål, något de saknar, letar efter? Kan läsaren förstå det? När i berättelsen? Drivkrafter? Skapas nyfikenhet, intresse av de konflikter som uppstår när målen söks och drivkrafter följs?

Spöket, lögnen, önskningen, behovet.

Relationer

För varje relation i berättelsen som en karaktär deltar i kan följande frågor ställas: Vad innebär relationen? När och hur introduceras relationen? Vem/vilka är inblandade? Hur påfrestas relationen? Vem/vilka i relationen är inblandade i förändringen? Vilka nya karaktärer påverkar relationen? Andra faktorer som ändras? Meningen med relationen? Kunskaper / kompetens? Verktyg och material som stöttar? Utvecklas relationen? Positivt eller negativt? När och hur avslutas relationen? Om inte, varför? Vad lämnas öppet?

Vi återkommer senare till en mall för utförlig analys av relationer.

Dialoger

Används dialog för att gestalta karaktärerna? Har de individuella uttryckssätt? Hur presenteras dialogen? Upprepningar? Sägs bara det som måste sägas? Tillför dialogen något till dramat? Är det meningsutbyten som aktivt fördjupar (preciserar, breddar) dramat (löftet, resan), som lägger till och inte bara är en presentation av passiv information? Kort, fokuserad i dramatiska ögonblick? Reagerar karaktärerna på varandra? Går det att formulera syftet med varje dialog i en mening?

Under rubriken ”Dialoger” finns en mall för utförlig analys av dialoger.

Identifikation, karaktärer som är sympatiska och berör

Är berättelsens karaktär/ karaktärer sammantaget någon/några som en läsare identifierar sig med? Är den/de sympatiska? Berör den/de? Varför och hur?

Karaktärer är mer troligt sympatiska / intressanta / berör om de har förmågor, är passionerade, går att identifiera sig med. Kan var och en av de viktigaste karaktärerna beskrivas som  en normal person, superhjälte eller underdog. Visar de empati (deras känslor visas), har dåliga sidor, fel, begränsning, fokuserade, mänskliga, har en visuellt intressant egenskap, utveckla. På vilket sätt är de annorlunda och skiljer sig från en stereotyp? Kämpar det trots inre eller yttre handikapp?

Två problem att verkligen se upp med:

  • Är huvudpersonen en kopia av författaren eller är huvudpersonen den som sticker ut minst av alla karaktärerna?
  • Berör den/de och är sympatiska redan från första början i det första kapitlet?

Dramat – Karaktärerna och intrigen

Beskriv kort, för de viktigaste karaktärerna, attraktion, konflikter och kontraster.

Introduktion: Vilka är huvudkaraktärerna? Introduceras de på ett dramatiskt sätt? På ett berörande sätt? På ett sätt så att de upplevs som värda att läsa om, kanske sympatiska? När i berättelsen? Så fort det går? I vilka scener?

Vändpunkter: Vilka är de dramatiska scener karaktärerna deltar i? När i berättelsen?

Klimax. Hur påverkas karaktärerna? Drabbas de? Förändras de?

Avrundning: Hur påverkas karaktärerna? Förändras de?

Under rubriken ”Dramatik” finns en mall för utförlig analys av dialoger.

Sammanfattning och kommentarer:

berörande sätt? På ett sätt så att de upplevs som värda att läsa om, kanske sympatiska? När i berättelsen? Så fort det går? I vilka scener?

Vändpunkter: Vilka är de dramatiska scener karaktärerna deltar i? När i berättelsen? I vilka scener?

Klimax

Avrundning

Vi återkommer senare till en mall för utförlig analys av dramat.

Sammanfattning och kommentarer: